views

ความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัท กับ กรรมการ ในการทำงานให้บริษัท

HIGHLIGHTS
ความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัท กับ กรรมการ ในการทำงานให้บริษัท การเป็นกรรมการหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่า เป็นนายจ้าง ไม่ใช่ลูกจ้าง ซึ่งก็มีกรรมการที่ถือเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน ด้วยเช่นเดียวกัน แต่การจะเกิดขึ้นสำหรับกิจการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและต้องการจ้างผู้ที่มีความสามารถมาบริหารนั่นเองครับ ซึ่งอาจแยกความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัท กับ กรรมการ ในการทำงานให้บริษัท ได้เป็น 2กรณีครับ 1) กรรมการที่เป็นลูกจ้าง และ เป็นกรรมการของบริษัท 2) กรรมการที่เป็นกรรมการ โดยไม่ได้เป็นลูกจ้าง ส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรนั่นผมสรุปมาให้ในโพสนี้แล้วครับ


February 8, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ