views

ค่าขนส่งกรณีขายของใน Shopee

ปัจจุบันนี้ช่องทางการขายสินค้ายอดฮิตที่สุดคงหนีไม่พ้นการขายสินค้าผ่าน Platform ไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada และคำถามยอดฮิตสำหรับประเด็นภาษีที่เกี่ยวกับการขายสินค้าผ่าน Platform ที่ผมได้รับ Inbox ก็คือเรื่องของ “ค่าขนส่ง”

ค่าขนส่งที่ลูกค้าจ่าย ถือเป็นรายได้ของใครระหว่างร้านค้ากับ Platform

คำตอบคือเป็นรายได้ของร้านค้า เพราะทาง Platform ไม่ได้ออกใบเสร็จค่าขนส่งให้กับลูกค้าที่มาซื้อของ โยนหน้าที่ในการออกใบเสร็จค่าขนส่งให้เป็นหน้าที่ของร้านค้าดังนั้นค่าขนจึงเป็นรายได้ของร้านค้า

เนื่องจากร้านค้าไม่ได้ประกอบกิจการขนส่งเป็นปกติธุรกิจ ดังนั้นค่าขนส่งที่ร้านค้าเรียกเก็บจากลูกค้าจึงต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย (ไม่ได้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าขนส่งที่ร้านค้าจ่ายให้กับบริษัทขนส่ง

สามารถนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวนภาษีเงินได้ของร้านค้าได้

③ ค่าขนส่งที่ทาง Platform ช่วยออก

ร้านค้าเมื่อได้รับเงินสนับสนุนค่าขนส่งจะต้องบันทึกเป็นรายได้เพื่อนำมารวมในการคำนวนภาษีเงินได้

เงินสนับสนุนที่ได้รับ ไม่ถือเป็นการขายสินค้าหรือให้บริการดังนั้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม


November 4, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ