views

ค่าน้ำมันรถเคลมภาษีซื้อได้หรือไม่

ค่าน้ำมันรถสามารถเคลมภาษีซื้อได้ เมื่อเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้

1.ค่าน้ำมันของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง ไม่สามารถเคลมภาษีซื้อ (เคลมได้แต่รถเชิงพาณิชย์เท่านั้น)

2.ต้องมีการบันทึกเลขทะเบียนรถที่เติมน้ำมันไว้ในใบกำกับภาษี

3.ต้องเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปเท่านั้น

4.ควรมีการจัดทำบันทึกการเดินทางของรถแต่ละคันในแต่ละวันว่าใช้รถในการทำอะไรบ้าง เผื่อพี่สรรพากรมาขอตรวจสอบ

5.ต้องนำมาใช้กับรถของกิจการหรือรถที่ได้ทำสัญญาเช่าใช้หรือยินยอมให้ใช้


February 3, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ