views

ค่าปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับทางอาญา เป็นรายจ่ายต้องห้าม

“เบี้ยปรับ”

 • เป็นการลงโทษทางเพ่งกับผู้มีเงินได้หรือผู้ประกอบการที่เสียภาษีไม่ถูกต้องหรือละเลยไม่ดำเนินการ ซึ่งส่วนใหญ่กฎกมายจะกำหนดให้รับผิดเป็นจำนวนหนึ่งเท่าหรือสองเท่าของภาษีที่ต้องเสีย

“ เงินเพิ่ม ”

 • เป็นการลงโทษทางเพ่งกับผู้มีเงินได้หรือผู้ประกอบการที่ไม่ชำระภาษี หรือนำส่งภาษีไม่ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาตามประมวลรัษฎากร

“ค่าปรับทางอาญา”

 • เป็นการลงโทษทางอาญากับผู้ที่กระทำผิดตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ทำไมค่าปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับทางอาญา เป็นรายจ่ายต้องห้าม?

เพราะถ้ายอมให้ลงเป็นรายจ่าย ก็จะทำให้บริษัทประหยัดเงินภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งก็หมายความว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นไม่ถูกลงโทษ หรือไม่ได้รับภาระทางภาษีเลย

เป็นรายจ่ายต้องห้าม

 • ค่าปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับทางอาญาตามกฎหมายภาษีอากรทุกฉบับ
  • ค่าปรับภาษีศุลกากร
  • ค่าปรับภาษีป้าย
  • ค่าปรับภาษีโรงเรือน(ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

ไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม

 • ค่าปรับตามกฎหมายอื่น
  • ค่าปรับจากประกันสังคม
  • ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร


February 10, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ