views

“ค่ารับรอง” เอามาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้กี่บาท

ค่ารับรอง ก็สามารถเอามาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้ แต่......... เอามาเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 0.3% ของรายได้หรือทุนจดทะเบียน แล้วแต่อะไรจะสูงกว่า และสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท

ค่ารับรอง คือพวก ค่าพาลูกค้าไปกินข้าว ค่าที่พัก ค่าดูการแสดง และพาลูกค้าอาบน้ำ

การคำนวนค่ารับรอง

ข้อมูลสมมุติ
•ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
•รายได้ 1,200,000 บาท
*เลือกใช้ฐานรายได้มาคิดค่ารับรองเพราะรายได้ > ทุนจดทะเบียน
ค่ารับรองที่ใช้ได้ตามกฎหมาย
= 1,200,000 x 0.3%
= 3,600 บาท
**** ดังนั้นค่ารับรองส่วนที่เกิน 3,600 บาทจะเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม

เงื่อนไขของค่ารับรอง

• เป็นค่ารับรองตามปกติธุริจทั่วไป และบุคคลที่ได้รับการรับรองไม่ใช่ลูกจ้างของกิจการ เว้นแต่ลูกจ้างมีหน้าที่เข้าร่วมการรับรองนั้น (เค้าให้รับรองแขก ไม่ใช่ตัวเอง)
• เป็นค่าใช้จ่ายต้องไม่เกินคนละ 2,000 บาทในแต่ละคราวที่มีการรับรอง
• เป็นการจ่ายเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่กิจการ
• ค่ารับรองนั้นต้องมีผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายค่ารับรอง และมีหลักฐานการจ่ายประกอบ เช่นใบเสร็จรับเงิน


4 ก.พ. 2564
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ