views

ค่าอบรมทำอย่างไรถึงหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า

ค่าอบรมที่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมของลูกจ้างเท่านั้น

นายจ้างไปอบรมจะเอาค่าอบรมมาหักเป็นรายจ่าย 2 เท่าไม่ได้

หลักสูตรจะต้องเกี่ยวข้องกับการทำงานของพนักงาน

ช่วยพัฒนาฝีมือแรงงาน

ต้องมีการกำหนดเงื่อนไขให้ลูกจ้างที่เข้ารับการฝึกอบรมนั้นกลับเข้าทำงานให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้น

บริษัทจะต้องกรอก “แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ (สท. 1)” พร้อมแนบเอกสารของบริษัท เพื่อใช้ในการสมัคร หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้วกิจการจะได้รับ Username & Password ในการขออนุมัติหลักสูตรจะยื่นผ่านระบบออนไลน์ แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น เนื้อหา, ตารางเวลาอบรม, ประวัติวิทยากร, รูปถ่ายเป็นต้น

ลักษณาการอบรมแบ่งออกเป็น 2 แบบ

  • In house training (จัดอบรมภายในกิจการ)
  • Public training (อบรมกับบุคคลทั่วไป)

ไม่ว่าอบรมแบบไหนเมื่ออบรมเสร็จสิ้นจะต้องส่งข้อมูลเพื่อขออนุมัติกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทุกครั้งก่อนจึงจะใช้สิทธิหักค่าใช้จ่าย 2 เท่าได้

ปัจจุบันการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ยังไม่สามารถหักค่าใช้จ่าย 2 เท่าได้

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการอบรม (ที่นำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า)

  • ค่าจ้างบริษัทภายนอกให้เข้ามาจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานของตน
  • ค่าใช่จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวันที่ทางบริษัทจัดสรรให้กับพนักงานที่เข้าอบรมและวิทยากรนั้น

February 5, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ