views

ค่าเดินทาง,ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายไม่ต้องมีบิลมาเบิก ทำได้หรือไม่

HIGHLIGHTS
การจ่ายค่าน้ำมันและค่าเดินทางเหมาจ่ายทำได้ และไม่จำเป็นต้องมีบิลค่าใช้จ่ายมาเบิก ถ้ากำหนดอัตราไม่เกินอัตราค่าสูงสุดที่ทางราชการกำหนด บริษัทควรมีแบบฟอร์มและเกณฑ์ในการเบิดค่าใช้จ่ายดังกล่าว

กรณีที่บริษัท จ่ายค่าพาหนะเหมาจ่ายหรือค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้แก่พนักงานของบริษัท ไม่ถือเป็นเงินได้ของพนักงาน เมื่อเข้าลักษณะดังต่อไปนี้

1. ต้องเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายหรือค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อกิจการตามหน้าที่ของตนเองเท่านั้น

2. อัตราที่จ่ายจะต้องไม่เกินอัตราค่าสูงสุดที่ทางราชการกำหนดจ่ายให้แก่ข้าราชการ (ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศหรือต่างประเทศ) ถ้าไม่เกินอัตราค่าสูงสุดไม่จำเป็นต้องมีเอกสารมาเบิก

3. กรณีที่จ่ายเกินกว่าอัตราค่าสูงสุดที่ทางราชการกำหนด จะต้องมีเอกสารหลักฐานมาพิสูจน์ได้ว่ามีการจ่ายเงินไปจริง ถ้าไม่สามารถหาหลักฐานมาพิสูจน์ได้เฉพาะส่วนที่เกินจากอัตราค่าสูงสุดให้ถือเป็นเงินได้ของพนักงาน

สำหรับกิจการควรจะต้องแบบฟอร์มควบคุมการเบิกจ่ายให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

  • การอนุมัติให้พนักงานไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
  • รายละเอียดลักษณะงานที่ทำ
  • ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามหน้าที่

สรุป

การจ่ายค่าน้ำมันและค่าเดินทางเหมาจ่ายทำได้ และไม่จำเป็นต้องมีบิลค่าใช้จ่ายมาเบิก ถ้ากำหนดอัตราไม่เกินอัตราค่าสูงสุดที่ทางราชการกำหนด บริษัทควรมีแบบฟอร์มและเกณฑ์ในการเบิดค่าใช้จ่ายดังกล่าว


February 1, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ