views

ค่าใช้จ่ายตู้แดง

HIGHLIGHTS
ค่าใช้จ่ายตู้แดง ที่จ่ายให้กับสถานีตำรวจทุกเดือนๆ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย

ทางบัญชี สามารถบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้หรือไม่?
– เมื่อมีการจ่ายจริง จึงสามารถบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในทางบัญชีของกิจการได้ตามปกติ

ทางภาษีอากร สามารถบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้หรือไม่?
– ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ ถ้าหากเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการ
แต่ถ้าหากเป็นรายจ่ายให้โดยเสน่หา ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ ซึ่งถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม ถึงแม้ว่ากิจการ จะทำใบเสร็จรับเงินแล้วให้เจ้าหน้าตำรวจที่มารับเงินเซ็นรับเงินพร้อมแนบสำเนาบัตร (กรณีที่กิจการสามารถทำได้)
กิจการก็ไม่สามารถนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ เพราะเข้าลักษณะเป็นรายจ่ายต้องห้าม


February 10, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ