views

ค่าใช้จ่ายต้องเป็นเอกสารใบกำกับภาษีหรือไม่

ค่าใช้จ่ายต้องเป็นเอกสารใบกำกับภาษีหรือไม่

เอกสารประกอบการจ่ายชำระเงินจะเป็นใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินธรรมดาก็ได้
ขอแค่มีข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขาย
  • ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้า
  • รายละเอียดสินค้าหรือบริการ
  • จำนวนเงินค่าสินค้าหรือบริการ

กิจการสามารถนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีของกิจการได้


5 ก.พ. 2564
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ