views

ค่าใช้จ่ายที่ผู้อื่นออกแทนให้

HIGHLIGHTS
หากนิติบุคคลอื่นจ่ายชำระค่าใช้จ่ายทางภาษีหรืออื่นๆ แทนบริษัท แน่นอนว่าการที่บริษัทไม่ได้จ่ายนั้น บริษัทต้องรับรู้เป็นรายได้เพื่อคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่วนนิติบุคคที่จ่ายแทนนั้น หากปรากฏหลักฐานระบุชื่อเป็นผู้จ่าย ก็มีสิทธินำรายจ่าย มารวมเป็นรายจ่ายในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเช่นกันครับ เราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าครับ


February 8, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ