views

จดทะเบียนบริษัท ทุน 1 ล้านจำเป็นต้องมีเงินจริงหรือไม่

รู้หรือไม่??

ตอนจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒน์ เจ้าหน้าที่จะไม่ขอดูว่าผู้ประกอบการมีเงินจริงตามที่จดทะเบียนตั้งบริษัท เจ้าหน้าที่จะเชื่อเอกสาร “ใบสำคัญรับชำระเงินค่าหุ้น” ที่ผู้ก่อการจัดทำขึ้น

กรณีไหนบ้างที่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบการมีเงินจริง
1.ทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท
2.มีคนต่างชาติร่วมถือหุ้นในบริษัท

การพิสูจน์ว่ามีเงินจริง กรมพัฒน์จะให้ผู้ถือหุ้นไปขอเอกสารยืนยันยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อยื่นยันว่าผู้ถือหุ้นมีเงินในบัญชีตามสัดส่วนการถือหุ้นจริง

กรณีไม่มีเงินจริง นักบัญชีทำอย่างไร

1. นักบัญชีจะบันทึกรายการว่า “เจ้าของเอาเงินสดมาลงทุนครบตามที่จดทะเบียน”

2. นักบัญชีจะบันทึกรายการว่า “บริษัทให้กรรมการกู้ยืมเงินออกไป”

ข้อควรระวัง

บริษัทให้กรรมการกู้ยืมเงิน บริษัทจะต้องมีการคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
และรายได้ดอกเบี้ยรับที่เรียกเก็บจากกรรมการจะต้องถูกเอาไปรวมเป็นรายได้ในการคำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคล


February 3, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ