views

จดบริษัททุน 1 ล้าน จำเป็นมั้ยต้องมีเงินจริงมั้ย ?

ถ้าต้องแสดงเงินจริง คงไม่มีใครเปิดบริษัทได้ ร้อยละ 99.99% ไม่มีเงินจริงตามที่จดทะเบียน

ไม่มีเงินแล้วทำยังไง

1. นักบัญชีจะบันทึกรายการว่า “เจ้าของเอาเงินสดมาลงทุนครบตามที่จดทะเบียน”

2. นักบัญชีจะบันทึกรายการว่า “บริษัทให้กรรมการกู้ยืมเงินออกไป”

ข้อควรระวัง

บริษัทให้กรรมการกู้จะต้องมีการคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม และรายได้ดอกเบี้ยรับจะต้องถูกเอาไปเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล


February 4, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ