views

จัดหนี้สูญอย่างไรให้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้

ลักษณะหนี้ที่สามารถตัดหนี้สูญได้

1.เป็นหนี้ที่เกิดจากการประกอบกิจการ ห้ามเป็นหนี้ซึ่งผู้เป็นลูกหนี้
คือ กรรมการ หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการ
2.ต้องเป็น หนี้ที่ยังไม่ขาดอายุความ และต้องมีหลักฐานโดยชัดแจ้งที่สามารถฟ้องลูกหนี้ได้
*เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ ไม่สามารถตัดหนี้สูญได้นะครับ
*โดยทั่วไปอายุความการติดตามทวงถามเพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้มี 2 ปี

การจำหน่ายหนี้สูญแบ่งได้ 3 กรณี

กรณีที่ 1 : ลูกหนี้แต่ละรายมีจำนวนไม่เกิน 100,000 บาท
1.)มีการทวงถามหนี้โดยทำเป็นหนังสือทวงถามหนี้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง และยังไม่ได้รับชำระหนี้(ใช้ใบตอบรับทางไปรษณีย์มาเป็นหลักฐานได้)
2.)มีหลักฐานการคำนวณค่าใช้จ่ายในการฟ้องที่แสดงว่าไม่คุ้มกับยอดหนี้ที่ได้รับชำระ

กรณีที่ 2 :ลูกหนี้แต่ละรายมีจำนวนเกิน 100,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท
1.)ติดตามทวงถามตามสมควรโดยมีหลักฐาน และปรากฏลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ เนื่องจาก
-ลูกหนี้ตาย, สาบสูญ และไม่มีทรัพย์สินชำระหนี้
-ลูกหนี้เลิกกิจการ และมีเจ้าหนี้รายอื่นมีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมดอยู่ในลำดับก่อนเป็นจำนวนมากกว่าทรัพย์สินของลูกหนี้
2.)

กรณีที่ 2 :ลูกหนี้แต่ละรายมีจำนวนเกิน 100,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท
1.)ติดตามทวงถามตามสมควรโดยมีหลักฐาน และปรากฏลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ เนื่องจาก
-ลูกหนี้ตาย, สาบสูญ และไม่มีทรัพย์สินชำระหนี้
-ลูกหนี้เลิกกิจการ และมีเจ้าหนี้รายอื่นมีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมดอยู่ในลำดับก่อนเป็นจำนวนมากกว่าทรัพย์สินของลูกหนี้
2.)ต้องมีการฟ้องศาล
กรณีมีการฟ้องร้องต่อศาล บริษัทจะตัดหนี้สูญได้เมื่อศาลมีคำสั่งรับคำร้อง ไม่ต้องรอผลของคดี
กรณีลูกหนี้ถูกฟ้องล้มละลาย บริษัทจะตัดหนี้สูญได้เมื่อศาลมีคำสั่งรับคำร้อง หรือได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีที่ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีล้มละลาย

กรณีที่ 3 :ลูกหนี้แต่ละรายมีจำนวนเกิน 500,000 บาท

1.) ติดตามทวงถามตามสมควรโดยมีหลักฐาน และปรากฏลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ เนื่องจาก
-ลูกหนี้ตาย, สาบสูญ และไม่มีทรัพย์สินชำระหนี้
-ลูกหนี้เลิกกิจการ และมีเจ้าหนี้รายอื่นมีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกค้าทั้งหมดอยู่ในลำดับก่อนเป็นจำนวนมากกว่าทรัพย์สินของลูกหนี้
2.)ต้องมีการฟ้องศาล
กรณีมีการฟ้องร้องต่อศาล บริษัทจะตัดหนี้สูญได้ เมื่อมีหลักฐานว่าได้ดำเนินการบังคับคดีถึงที่สุดแล้วและลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใดๆ จะชำระหนี้ เช่นหนังสือยืนยันจากกรมบังคับคดี หรือสำเนาการดำเนินการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี
กรณีลูกหนี้ถูกฟ้องล้มละลาย บริษัทจะตัดหนี้สูญได้ เมื่อศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี้นั้น หรือลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย และได้มีการแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ครั้งแรกแล้ว


February 4, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ