views

จ่ายค่าส่งพัสดุ/จดหมายให้ไปรษณีย์ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

เมื่อจ่ายค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าส่งพัสดุ ส่งจดหมาย ให้กับไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทอื่น เป็นการให้บริการพัสดุภัณฑ์จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง โดยไม่ได้ให้บริการและรับผิดอย่างอื่นนอกจากการขนส่ง  เข้าลักษณะเป็นการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร  อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1

1. บุคคลธรรมดา ไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 

2. บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิหรือสมาคม หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1

3. นิติบุคคลอื่น เช่น นิติบุคคลอาคารชุด หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1

4. ส่วนราชการ หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1


February 2, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ