views

จ่ายค่าโฆษณา Facebook Google ด้วยบัตรเครดิตกรรมการ เอาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้หรือไม่?

สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้แน่นอนครับ
ด้วยหลักพิจารณาง่ายๆ คือ

  1. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกิจการ
  2. เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายเงินออกไปจริง

วิธีการปฎิบัติ มีดังนี้

  1. พิมพ์ใบเสร็จรับเงินจาก Facebook / Google
  2. แนบหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น Statement บัตรเครดิต
  3. นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แทน FB Google ด้วยแบบ ภ.พ. 36 (บริษัทสามารถนำมาใช้เป็นภาษีซื้อได้ในเดือนถัดไป)

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินจาก Facebook

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินจาก Google

ตัวอย่างการยื่น ภ.พ.36


February 1, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ