views

จ่ายภาษีอย่างไร เมื่อออกจากงาน

เงินได้ออกจากงานหรือเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียว เพราะเหตุออกจากงาน

ตามประมวลรัษฎากรเป็นเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40(1) และ (2) ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับเงินได้ (ฉบับที่ 45) ดังนี้

 • เงินได้ที่คำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการเช่นเดียวกับวิธีการคำนวณบำเหน็จตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • เงินที่จ่ายจากกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
 • เงินได้พึงประเมินที่จ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานที่มีวิธีการคำนวณแตกต่างไปจากวิธีการตาม (1)

โดยมีเงื่อนไขการได้รับยกเว้นภาษี ดังนี้

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

 • เป็นไปตามเงื่อนไข โดยยกเว้นไม่เกินค่าจ้าง 300 วันสุดท้าย และไม่เกิน 300,000 บาท

เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • ยกเว้น กรณี ตาย ทุพพลภาพ เกษียนอายุ ออกจาก เมื่ออายุ 55 ปี หรือคงเงินหรือผลประโยชน์ไว้

เงินบำเหน็จดำรงชีพ

 • ยกเว้นไม่เกิน 15 เท่า ของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการ

 • ไม่จำกัดจำนวน

เอกสารประกอบการคำนวณภาษีเมื่อออกจากงาน

1.หนังสือแจ้งเหตุออกจากงานเป็นหนังสือหรือเอกสารที่ระบุสาเหตุการ

 • เช่น  เลิกจ้างเนื่องจากลดขนาดองค์กร สิ้นสุดสัญญาจ้างหรืออื่น ๆ
 • เป็นเอกสารสำคัญ สำหรับคนที่ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย เพราะจะต้องนำไปใช้เพื่อแสดงว่าคนมีสิทธิได้รับยกเว้นเงินชดเชยตามมาตรา 118 แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานหรือไม่
 • โดยกรณีที่จะได้รับยกเว้นเงินชดเชยตามกฎหมายต้องเป็นการให้ออกจากงานด้วยความไม่สมัครใจ (ไม่รวมถึงค่าชดเชยที่ลูกจ้างหรือพนักงานได้รับเพราะเกษียณอายุหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างซึ่งไม่ได้รับยกเว้น)

2.หนังสือรับรองระยะเวลาการทำงาน

 • ระบุวันที่เริ่มทำงานถึงวันสุดท้ายที่ทํางานหรือจำนวนปีที่ทำงานก่อนที่จะออกจากงาน
 • ในส่วนนี้สำหรับผู้มีอายุงานเกิน 5 ปี จำเป็นต้องมีหลักฐานเพื่อใช้สิทธิ์ในการแยกคำนวณภาษีด้วยใบแนบแบบแสดงรายการกรณีออกจากงาน (สำหรับ ภ.ง.ด.90และ ภ.ง.ด.91) ซึ่งจะแยกคำนวณค่าใช้จ่าย และภาษีแยกต่างหากจากเงินเดือน

3.หนังสือรับรองเงินเดือน 12 เดือนสุดท้าย

 • โดยระบุเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน สำหรับคนที่ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายหรือผู้มีเงินได้ที่ได้สิทธิแยกคำนวณภาษีด้วยใบแนบฯ กรณีเลือกไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกันเงินอื่น

4.หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

 • กรณีออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกรณีคงกองทุนสำรองเกี่ยงชีพไว้ ต้องมีหลักฐานการคงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ สำหรับเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีได้รับยกเว้นต้องเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 188 ) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
 • เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

5.กรณีเป็นเงินได้พึงประเมินที่จ่ายครั้งเดียว เพราะเหตุออกจากงานที่มีการคำนวณแตกต่างไปจากวิธีการตาม (ก)

 • ซึ่งแต่ละบริษัทหรือองค์กรอาจมีเงื่อนไขแตกต่างกัน อาจจะมีการจ่ายหรือไม่จ่ายเงินได้ตัวนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงแต่ละบริษัทและองค์กร

6.กรณีเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) หรือ (2)

 • ที่ได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ. ศ. 2541 หมวด 11 ค่าชดเชย มาตราที่ 118-122 ซึ่งต้องพิจารณาว่าเป็นไปตามเงื่อนไข และได้รับยกเว้นในได้ตามกฎกระทรวฉบับที่ 126 พ.ศ.2509 ข้อ 2 (51) รึเปล่า


February 9, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ