views

จ่ายเงินบำเหน็จให้แก่พนักงาน ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่


9 ก.พ. 2564
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ