views

ระบบการทำงานของ ซื้อ ขาย จ่าย รับ

มาเรียนรู้ระบบการทำงานของขั้นตอนการซื้อสินค้า ซื้อบริการ ขายสินค้า และขายบริการ ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของทุกกิจการ พร้อมทั้งการจัดเก็บเอกสารเพิ่มส่งสำนักงานบัญชี เพื่อให้สำนักงานบัญชีทำงานได้สะดวก และง่ายขึ้นครับ


August 24, 2023
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ