views

ข้อกำหนดตราประทับบริษัท

ตราประทับบริษัท (ตรายาง) เป็นตัวแทนบริษัทในการจดทะเบียนบริษัท การรับรองเอกสาร การทำสัญญา การทำธุรกรรม และนิติกรรม ซึ่งในส่วนนี้กฏหมายไม่ได้บังคับว่าทุกกิจการจะต้องมีตราประทับ นั่นหมายความว่าจะมีหรือไม่ดีก็ได้

ข้อดีของการมีตราประทับบริษัท จะช่วยสร้างความน่าเชื่อให้กับกิจการ และช่วยป้องกันการปลอมแปลงเอกสารได้ แต่ข้อเสียของการมีตราประทับมีก็อยู่ไม่ต้อง คือ ขาดความคล่องตัวในการทำธุรกรรมต่าง มีภาระที่จะต้องพกตราประทับติดตัวตลอด ถ้าตราประทับหายหรือสึกหรอก็เสียเวลาจัดทำขึ้นมาใหม่

กรณีที่บริษัทเลือกที่จะจดทะเบียนแบบมีตราประทับบริษัท จะต้องศึกษาข้อกำหนดของตราประทับที่สามารถทำได้ เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการจดทะเบียนบริษัท


October 26, 2022
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ