views

ถ้าอยากให้สำนักงานบัญชีรัก จะต้องเตรียมเอกสารแบบไหน

ปัญหาที่ทำให้สำนักงานบัญชีบันทึกบัญชีไม่ได้คุณภาพ

“ผู้ประกอบการส่งแต่บิลซื้อและบิลขายให้สำนักงานบัญชี”

1.เมื่อคุณส่งแต่บิลซื้อและบิลขาย สำนักงานไม่มีทางรู้เลยว่ารายงานการจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการนั้นจ่ายด้วยช่องทางไหน (เงินสด, ธนาคารอะไร) แล้วเค้าจะบันทึกบัญชีถูกได้อย่างไร สำนักงานบัญชีส่วนใหญ่ก็ทำเป็นขายเงินสด กับซื้อเงินสด ซึ่งมันถูกต้องตามความเป็นจริง
2.ไม่รู้ว่ารายการจ่ายเงินคือค่าอะไร (บางครั้งเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ศัพท์เฉพาะ)
3.สำนักงานบัญชีไม่รู้ว่าเอกสารที่ได้รับมาครบถ้วนหรือไม่

วิธีการเตรียมเอกสารที่ดีสำหรับส่งสำนักงานบัญชี
1.จัดทำเอกสารใบประหน้าสำคัญรับและใบสำคัญจ่าย พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

* ถ้าเอกสารใบเสร็จรับเงินของกิจการมีเขียนวิธีการรับชำระเงินอยู่แล้ว การจัดทำใบสำคัญรับก็ไม่ได้มีความจำเป็น

2.สรุปจำนวนเอกสารที่ส่ง
ไม่จำเป็นต้องทำเป็นแบบฟอร์ม แค่ทำสรุปจำนวนแต่ละประเภทเอกสารก็ได้ครับ เมื่อป้องกันเอกสารตกหล่น เช่น เดือนพฤศจิกายน
– เอกสารใบสำคัญจ่าย   20 รายการ
– เอกสารใบแจ้งหนี้  15 รายการ
– เอกสารใบเสร็จรับเงิน  12 รายการ

3.Bank statement ควรจะส่งสำนักงานบัญชีทุกเดือน หรือย่างน้อย 3 เดือนครั้ง

4.สัญญาเงินกู้ สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ แบงค์การันตี สำเนาให้บัญชีเก็บไว้ด้วย

5.ทุกสิ้นปีมีรายกาต้องทำดังนี้
-หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร
-รายงานสินค้าคงเหลือ
-ลูกหนี้ และ เจ้าหนี้คงเหลือ (ถ้าทำได้จะดีมาก จะได้เปรียบเทียบกับที่บัญชีบันทึก)February 4, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ