views

ทำธุรกิจ “เจ๊ง” จะเลิกกิจการ ระวังต้องเสียภาษีก้อนโต

HIGHLIGHTS
ก่อนที่จะสิ้นสุดการชำระบัญชี เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรอาจจะขอตรวจสอบภาษีย้อนหลัง เพื่อดูว่าในอดีตที่ผ่านมากิจการเคยกระทำความผิดทางภาษีหรือไม่

นอกจากนี้ก่อนที่เราจะสิ้นสุดการชำระบัญชี เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรอาจจะขอตรวจสอบภาษีย้อนหลัง เพื่อดูว่าในอดีตที่ผ่านมากิจการเคยกระทำความผิดทางภาษีหรือไม่


February 1, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ