views

ทำประกันคีย์แมน ช่วยบริหารภาษีจริงหรือไม่

HIGHLIGHTS
ประกันคีย์แมน คือการทำประกันให้บุคคลสำคัญของกิจการ เช่น กรรมการบริษัท, ผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น

สรรพากรบอกว่ากรณีที่บริษัทฯ ต้องจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการทุกคนเป็นการทั่วไปตามระเบียบและมติที่ประชุมของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ แล้ว การจ่ายเบี้ยประกันชีวิตดังกล่าวไม่ถือเป็นรายจ่ายส่วนตัวหรือการให้โดยเสน่หา บริษัทสามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมารวมเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวนภาษีได้

**แต่ค่าเบี้ยประกันที่บริษัทจ่ายให้ก็ถือเป็นผลประโยชน์เพิ่มที่กรรมการได้รับจึงถือเป็นเงินได้ของกรรมการ ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย

ช่วยบริหารภาษีหรือไม่

ค่าเบี้ยประกัน = ค่าใช้จ่ายบริษัท = เงินได้ของกรรมการ
เงินกรรมการไม่ได้ใช้เอาไปจ่ายเบี้ยประกัน เผลอๆ กรรมการบางคนเสียภาษีในอัตราที่มากกว่า 20% ด้วยซ้ำ

จ่ายโบนัส = ค่าใช้จ่ายบริษัท = เงินได้ของกรรมการ
กรรมการเอาเงินไปใช้ได้ตามใจชอบ ฟินนนน


February 4, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ