views

ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่

✔ ต้องติดครับ เพราเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายต่างมีหน้าที่ตอบแทนซึ่งกันและกันเข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของ


November 4, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ