views

ทำอย่างไรเมื่อเอกสารบัญชี หาย/เสียหาย

ทันทีเมื่อรู้ว่าเอกสารบัญชีหายหรือเสียหาย

1.ทำการสำรวจก่อนว่าเป็นเอกสารชนิดไหนของปีและเดือนอะไร เพื่อทำสรุปข้อมูลเอกสารทั้งหมด
2.กรณีเอกสารบัญชีเสียหาย ให้เราถ่ายรูปสถานที่เกิดเหตุเอาไว้เป็นหลักฐาน
3.แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อออกใบแจ้งความ
4.ต้องแจ้งต่อกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 15 วัน นับแต่วันทีทราบหรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหายนั้น ด้วยแบบแจ้งบัญชีสูญหายฯ (ส.บช.2)

รู้หรือไม่ ??
เอกสารบัญชีบางอย่างที่หายอาจจะหามาแทนที่ได้

ใบกำกับภาษีขาย : เราอาจจะพิมพ์ออกมาใหม่ หรือขอสำเนาจากลูกค้า

ใบกำกับภาษีซื้อ : ติดต่อผู้ขายให้ช่วยออกใบแทน

แบบยื่นภาษี : ขอคัดสำเนาจากรมสรรพากรใหม่ได้


February 3, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ