views

ทุกครั้งที่จ่ายค่าอาหาร เหมือนได้ส่วนลดภาษี 10%

ทุกคนจะท่องจำว่าค่ารับรองใช้ได้ 1,000,000 ละ 3,000 บาท ส่วนที่เกินไม่ต้องขอบิลใบเสร็จมาแล้วเพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายบวกกลับ ไม่ช่วยทำให้เสียภาษีเงินได้น้อยลง

คนส่วนใหญ่จะเลิกขอบิลมาบันทึกบัญชี เมื่อค่ารับรองเกินที่ใช้ได้

นักบัญชีไม่เคยบอกอีกด้านหนึ่งให้คุณรู้
> แค่คุณขอบิลใบเสร็จมาจะช่วยทำให้คุณเหมือนได้ส่วนลดค่าอาหาร 10%

ทำไมแค่ขอบิลใบเสร็จ เหมือนได้ส่วนลดค่าอาหาร 10%

ในภาพจะถูกอย่างที่ทุกคนเข้าใจคือบันทักค่ารับรองไม่ช่วยให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง แต่ความลับคือการบันทึกค่ารับรองช่วยทำให้กิจการมีกำไรสะสมลดลง ส่งผลทำให้ประหยัดภาษีเงินปันผล 10%

สรุป

  • ค่ารับรองที่เกินกฏหมายกำหนด ให้ขอบิลใบเสร็จมาบันทึกบัญชีด้วย
  • ค่ารับรองนี้ไม่ช่วยทำให้เสียภาษีเงินได้น้อยลง
  • ช่วยทำให้กำไรสะสมทางบัญชีลดลง
  • กำไรสะสมลดลง = ประหยัดภาษีเงินได้ผล 10% = ส่วนลดค่าอาหาร

เงื่อนไขของค่ารับรอง

  • ค่ารับรองมี 5 ประเภทได้แก่ ที่พัก อาหาร พาหนะ มหรสพ และสิ่งของ
  • กรณีให้เป็นสิ่งของต้องไม่เกิน 2,000 บาท และต้องให้ตามเทศกาลเช่น กระเช้าปีใหม่
  • เป็นการรับรองตามปกติธุรกิจทั่วไป และบุคคลที่ได้รับการรับรองไม่ใช่ลูกจ้างหรือกรรมการของกิจการ เว้นแต่มีหน้าที่เข้าร่วมการรับรองนั้น
  • ค่ารับรองนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการ/ผู้ได้รับมอบหมาย

5 ก.พ. 2564
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ