บริการของเรารับทำบัญชี

รับทำบัญชี จัดทำงบการเงิน รับปิดงบ ด้วยทีมงานมืออาชีพ และควบคุมคุณภายโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต


รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับกรมพัฒน์ กรมสรรพากร และประกันสังคม โดยผู้เชี่ยวชาญ


รับวางระบบบัญชี

รับวางระบบบัญชี ธุรกิจเปิดใหม่ ธุรกิจเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี


รับคัดหนังสือรับรอง

บริการคัดหนังสือรับรองและเอกสารจากกรมพัฒน์แบบเร่งด่วนได้รับเอกสารภายใน 3 ชั่วโมง


รับตรวจสอบบัญชี

รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามมาตรฐานการสอบบัญชีไทยที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี


รับสอนบัญชี

รับสอนบัญชี แบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็ก ผู้เรียนสามารถกำหนดเนื้อหาที่ต้องการได้ เพื่อให้สามารถนำไปใช้จริงได้


รับวางแผนภาษี

รับวางแผนภาษี ขอคืนภาษี เจรจาต่อรองภาษีกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษี


รับเขียนโปรแกรมบัญชี

รับเขียนโปรแกรมบัญชี โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและภาษี ซึ่งเข้าใจระบบการทำงานเป็นอย่างดี