views

บริจาคให้แก่สถาบันอุดมศึกษา

ใครมีสิทธิ์ลดหย่อนภาษี ?

 • บุคคลธรรมดา
  • ที่บริจาคเงินสามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่า แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังหักจากค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
 • นิติบุคคล
  • ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่าแต่ไม่เกิน 10% ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ และเพื่อการศึกษาหรือกีฬา

เงินบริจาคให้แก่สถาบันอุมศึกษา

สามารถนำเงินบริจาคหักค่าลดหย่อนได้ 2 เท่า ได้แก่

 • สถานศึกษาของรัฐ
 • โรงเรียนเอกชน
 • สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 • สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง จากต่างประเทศในพื้นที่ EEC (Eastern Economic Corridor)

สำหรับค่าใช้จ่าย ดังนี้

 • จัดหาหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดินให้แก่สถานศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
 • จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน หนังสือทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการศึกษา
 • จัดหาครู อาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเป็นทุนการศึกษา การประดิษฐ์ การพัฒนา การค้นคว้า หรือการวิจัย สำหรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาของสถานศึกษา


February 10, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ