views

บริษัทจ่ายค่าโฆษณาให้ Facebook Google เอามาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้มั้ย

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ค่าโฆษณาที่จ่ายให้ FB และ Google เกี่ยวข้องกับกิจการ ดังนั้นค่าใช้จ่ายนี้สามารถ
นำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้
แน่นอน 100%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินได้ดังกล่าวถือเป็นเงินได้ 40(8) เมื่อนิติบุคคลจ่ายค่าบริการไม่มีหน้าที่จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

การให้บริการดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการให้บริการต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการในประเทศไทย ดังนั้นบริษัทผู้จ่ายเงินมีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยแบบ ภ.พ.36 ในอัตราร้อยละ 7 

สรุป

1.ค่าโฆษณา FB และ Google เอามาเป็นค่าใช้จ่ายได้
2.ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
3.อย่าลืมให้บัญชียื่น ภพ.36 และสามารถเอามาเป็นภาษีซื้อในเดือนถัดไปได้


February 3, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ