views

บริษัทจ้างร้านถ่ายเอกสารอย่าลืมหัก ณ ที่จ่ายด้วย

การจ่ายค่าถ่ายเอกสารถือเป็นการจ่ายค่าบริการ ถ้ายอดค่าบริการตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปอย่าลืมหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่จ่ายค่าบริการด้วย

🙂 ถ้าค่าบริการ 1,300 บาท แล้วไม่อยากหักภาษี ณ ที่จ่ายเพราะวุ่นวายเราจะทำอย่างไรดีนะ ?

ถ่ายเอกสารไป 900 บาทแล้วบอกให้ร้านถ่ายเอกสารคิดเงินและออกใบเสร็จค่าถ่ายเอกสารก่อนรอบหนึ่ง จากนั้นถ่ายเอกสารอีก 300 บาท แล้วให้ร้านถ่ายเอกสารออกใบเสร็จอีกรอบหนึ่ง

ค่าบริการต่อครั้งไม่ถึง 1,000 บาทไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 🥳

กรณีเป็นสัญญาบริการต่อเนื่องเช่น Internet แม้ว่าต่อเดือนจะไม่ถึง 1,000 บาท แต่ถ้ารวมกันตลอดสัญญาแล้วถึง 1,000 บาทจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ
.
กรณีถ่ายเอกสารเราไม่มีการทำสัญญากับร้านถ่ายเอกสารค่าจ่ายค่าบริการต่อครั้งไม่ถึง 1,000 บาทไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ การจ้างร้านถ่ายเอกสารเดิมทุกครั้งก็ไม่ถือเป็นการทำสัญญาบริการครับ


November 4, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ