views

บำนาญชราภาพ

ผู้ประกันตน คือ ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์, ลูกจ้างอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แต่นายจ้างยังจ้างให้ทำงานต่อให้ถือเป็นผู้ประกันตนต่อไป

อัตราการรับเงินบำนาญ

การยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ

  • กรอก  แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01)
  • แนบ    - สำเนาบัตรประชาชน  - สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (มีชื่อ-เลขที่บัญชีของผู้ประกันตน)
    • =>ยื่นที่ : สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ / จังหวัด / สาขา ทุกแห่งที่สะดวก สอบถามรายละเอียด Tel: 1506 (24ช.ม.)


11 ก.พ. 2564
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ