views

บำนาญชราภาพ

HIGHLIGHTS
“เงินบำนาญชราภาพ” คือ เงินที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้ผู้ประกันตนเป็นรายเดือนตลอดชีวิต และผู้ประกันตน คือ ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์และเป็นลูกจ้างอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แต่นายจ้างยังจ้างให้ทำงานต่อให้ถือเป็นผู้ประกันตนต่อไป โดยอัตราการรับเงินบำนาญจะได้รับเมื่ออายุครบ 55 ปี ส่งเงินสมทบ เท่ากับ 180 เดือน ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย และต้องส่งเงินสมทบ มากกว่า 180 เดือน บวกเพิ่มให้อีกปีละ 1.5% แต่ในกรณีที่เสียชีวิตภายใน 60 เดือน(5ปี) หลังจากได้รับเงินบำนาญ ทายาทจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญรายเดือนที่ได้รับก่อนเสียชีวิต

 “เงินบำนาญชราภาพ” คือ

เงินที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้ผู้ประกันตนเป็นรายเดือนตลอดชีวิต

“ผู้ประกันตน” คือ

 • ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 • ลูกจ้างอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แต่นายจ้างยังจ้างให้ทำงานต่อให้ถือเป็นผู้ประกันตนต่อไป

เงื่อนไขที่ผู้ประะกันจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ คือ

 • มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
 • จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน
 • ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

หรือไม่กรณีที่

 • มีอายุไม่ครบ 55 ปีบริบูรณ์ เมื่อมีคำวินิจฉัยให้เป็น “ผู้ทุพพลภาพ”
 • เสียชีวิตก่อนอายุครบ 55 ปี

อัตราการรับเงินบำนาญ นั้นจะขึ้นอยู่ว่าผู้ประกันตนนั้นเข้าเงื่อนไขใดครับ

 1. อายุครบ 55 ปี
 • ส่งเงินสมทบ เท่ากับ 180 เดือน โดยจะได้รับอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
 • แต่ถ้าหากส่งเงินสมทบ มากกว่า 180 เดือน จะได้รับการบวกเพิ่มให้อีกปีละ 1.5%

2. เสียชีวิตภายใน 60 เดือน(5ปี) หลังจากได้รับเงินบำนาญ

 • ทายาทจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญรายเดือนที่ได้รับก่อนเสียชีวิต

การยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ

โดยจะต้องกรอก แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) และแนบเอกสารดังนี้ครับ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (มีชื่อ-เลขที่บัญชีของผู้ประกันตน)

และนำไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา ทุกแห่งที่สะดวก สอบถามรายละเอียด Tel: 1506 (สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ช.ม. ครับ)


January 27, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ