views

บุคคคลธรรมดาขายอสังหาริมทรัพย์อย่างไรถึงไม่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

สรรพากรบอกว่า การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไรจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ในอัตราร้อยละ 3.3 (ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3% และภาษีท้องถิ่น 10% ของภาษีธุรกิจเฉพาะ) ของราคาประเมินหรือราคาขายแล้วแต่อะไรจะสูงกว่า

“แค่ทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขเป็นทางการค้าหรือหากำไรเราก็ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว”

การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

  • การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี(นับแบบวันชนวัน)
  • ถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกิน 5 ปี (นับแบบวันชนวัน)
  • การโอนกรรมสิทธิ์ให้กับบุตรโดยไม่มีค่าตอบแทน
  • การขายหรือการถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
  • การโอนอสังหาริมทรัพย์ให้หน่วยงานราชการโดยไม่มีค่าตอบแทน
  • การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดก

February 3, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ