views

บุคคลธรรมดาทำธุรกิจเสียภาษีอะไรบ้าง

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  – เสียภาษีจากเงินได้สุทธิ (เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน)
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  – รายได้จากการขายหรือบริการเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีจะต้องVAT
 3. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  – ให้เช่าหรือให้ผู้อื่นอยู่อาศัยโดยไม่คิดค่าเช่า
  – ใช้เป็นสำนักงาน ใช้เป็นสถานประกอบพาณิชย์
 4. ภาษีป้าย
  – ป้ายที่ใช้เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า จะต้องเสียภาษีป้าย

  1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การหักค่าใช้จ่าย

สิ่งที่ควรระวังสำหรับบุคคลธรรมดาในปี 2560
1.การหักค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายปี 2560 มีการปรับลดลง 85% >> 60%
2.สรรพากรบังคับให้ใครที่มีรายได้ 40(5)–(8) จะต้องจัดทำรายงานเงินสดรับ-จ่าย

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หลักจำง่ายๆ : ใครก็ตามที่มีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อจดภาษีมูลค่าเพิ่มคุณมีหน้าที่หลักๆดังนี้
1.เรียกเก็บภาษีขายในอัตรา 7% จากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ
2.ออกใบกำกับภาษีขายให้กับลูกค้า
3.จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย พร้อมนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากร ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 4.จัดทำสต็อกสินค้า ณ วันที่ 31 มิถุนายน และ 30 ธันวาคม

สรุปการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

Note:  
1. ถ้าภาษีขาย > ภาษีซื้อ เราจะต้องนำส่งส่วนต่างให้สรรพากรเพิ่ม
2. ถ้าภาษีซื้อ > ภาษีขาย เราสามารถขอคืนส่วนต่างจากรมสรรพากรได้ หรือ จะยกไปใช้ในเดือนถัดไปก็ได้

3. อัตราภาษีป้าย

4. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
•ให้เช่าหรือให้ผู้อื่นอยู่อาศัยโดยไม่คิดค่าเช่า
•ใช้เป็นสำนักงาน ใช้เป็นสถานประกอบพาณิชย์

อัตราการเสียภาษีโรงเรือน
1.กรณีให้ผู้อื่นเช่า ให้ใช้อัตรา 12.5 % ต่อปี
2.กรณีที่เจ้าของทรัพย์สิน หรือ โรงเรือน นำมาทำธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีค่าเช่า ให้นำเอาพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด(ตารางเมตร) ในอาคาร มาคำนวณหาภาษีโดยอัตราภาษีต่อตารางเมตร ให้ทำการสอบถามหน่วยงานที่เรียกเก็บภาษีว่าคิดอัตราภาษีโรงเรือนต่อตารางเมตรเท่าไร เนื่องจากแต่ละพื้นที่คิดไม่เท่ากัน


February 3, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ