views

ประกัน Keyman ช่วยประหยัดภาษีจริงหรือไม่

เป็นคำถามที่ผู้ประกอบการและนักบัญชีหลายท่านสนใจ งั้นเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันในโพสนี้กันดีกว่า

อันดับแรกประกัน Keyman สามารถนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่?

คำตอบคือได้ กรมสรรพากรมองว่าประกัน Keyman เป็นสวัสดิการที่บริษัทให้กับบุคคลสำคัญของกิจการ และเมื่อเป็นสวัสดิการที่ให้กับทุกคนอย่างไม่เลือกปฏิบัติก็สามารถนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีของกิจการได้ ช่วยทำให้กิจการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงได้

*กรณีต้องการทำประกัน Kayman ให้กรรมการบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทเท่านั้นกรรมการไม่สามารถอนุมัติเองได้

สำหรับข้อควรระวังก็คือ บุคคลที่ได้รับสวัสดิการประกัน Keyman จะต้องถือเป็นเงินได้ ต้องนำไปรวมในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีด้วย ซึ่งจากประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีมักจะพบว่ามีหลายกิจการกรรมการโดนประเมินภาษีย้อนหลังจากการทำประกัน Keyman เนื่องจากคนขายประกันไม่ยอมแจ้งว่าต้องนำไปรวมเป็นเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย ต้องระมัดระวังในส่วนนี้ให้ดีด้วย


August 23, 2023
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ