views

ประเด็นภาษีที่น่าสนใจ

ค่าเช่ารถยนต์ติดอากรกี่บาท

บริษัททำสัญญาให้นาย A เช่ารถยนต์เป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่าสัญญา 200,000 บาท บริษัทจะต้องติดอากรแสตมป์กี่บาท
> ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์
สัญญาให้เช่าสังหาริมทรัพย์ ไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียอากรแสตมป์

ค่าเช่าที่ดินติดอากรแสตมป์กี่บาท

บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินจากนาย A เป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่าสัญญา 200,000 บาท บริษัทในฐานะผู้เช่าจะต้องปิดอากรแสตมป์ในต้นฉบับสัญญาเช่าที่ดินกี่บาท
> ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์
บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องปิดอากรแสตปม์ เพราะผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์คือผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
*ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ อัตรา 1 บาท ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของเงิน 1,000 บาท แห่งค่าเช่าหรือเงินกินเปล่าหรือสองอย่างรวมกันตลอดอายุการเช่า

ค่าเช่าที่ดินติดอากรแสตมป์กี่บาท ตอนที่ 2

บริษัทมีที่ดินเปล่าที่ไม่ใช้งานประโยชน์ จึงให้กับนาย A เช่าที่ดินเพื่อใช้ในการทำไร่และทำสวนเป็นระยะเวลา 3 ปี มูลค่าสัญญา 200,000 บาท บริษัทจะต้องปิดอากรแสตมป์กี่บาท
> ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์

คู่สัญญาติดอากรแสตมป์กี่บาท

สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานมูลค่าสัญญา 200,000 บาท “คู่สัญญา” จะต้องปิดอากรแสตมป์กี่บาท
> ปิดอากรแสตมป์ 5 บาท

ค่าอาหารจัดเลี้ยงพนักงานประจำเดือนขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่

บริษัทมีนโยบายเลี้ยงข้าวกลางวันพนักงานทุกเดือน เดือนละ 1 วัน ภาษีซื้อของค่าอาหารถ้าบริษัทขอเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปจากร้านอาหาร สามารถนำภาษีซื้อไปหักกับภาษีขายในการคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่
>  ขอคืนภาษีซื้อได้
ภาษีซื้อดังกล่าวไม่ใช่ “ค่ารับรอง” และเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการเนื่องจากเป็นสวัสดิการพนักงาน ภาษีซื้อดังกล่าวจึงไม่ใช่ภาษีซื้อต้องห้าม


February 5, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ