views

พนักงานจ่ายค่าบริการแทนบริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่?

HIGHLIGHTS
มี 2 กรณี คือ บริษัทได้ออกใบสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยตรง และให้พนักงานยืมเงินทดรองไปจ่ายให้กับผู้รับจ้างตามใบสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง บริษัทมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และ กรณีพนักงานของบริษัท สำรองจ่ายเงินส่วนตัวเพื่อดำเนินการ จัดซื้อหรือจัดจ้างไปก่อน และบริษัทไม่ได้เป็นผู้ออกใบสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยตรง พนักงานไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

กรณีที่ 1

บริษัทได้ออกใบสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยตรง และให้พนักงานยืมเงินทดรองไปจ่ายให้กับผู้รับจ้างตามใบสั่งซื้อหรือสั่งจ้างนั้น บริษัทมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(4) หรือมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

Note : กรณีบริษัทไม่รู้ยอดค่าบริการก่อนจึงไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้

กรณีที่ 2

กรณีพนักงานของบริษัท สำรองจ่ายเงินส่วนตัวเพื่อดำเนินการ จัดซื้อหรือจัดจ้างไปก่อน
และบริษัทมิได้เป็นผู้ออกใบสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยตรง พนักงานไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (เลขที่หนังสือ: กค 0706/6175)

Note : กรณีบริษัทไม่รู้ยอดค่าบริการก่อนจึงไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้


February 3, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ