views

พนักงานยักยอกทรัพย์นำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

HIGHLIGHTS
ผลเสียหายที่เกิดขึ้น สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้โดยให้พิจารณาการทำประกัน หรือสัญญาคุ้มกันว่ามีหรือไม่ ถ้าหากมีการทำประกันให้ชะลอรับรู้รายการจนกว่าจะได้รับเงินชดเชยโดยส่วนต่างรับรู้เป็นรายได้หรือรายจ่าย แต่ถ้าหากไม่ได้ทำให้บันทึกเป็นรายจ่ายทันทีในรอบบัญชีที่เกิดผลเสียหาย และต่อมาถ้าได้รับคืนให้บันทึกเป็นรายได้ในรอบบัญชีที่ได้รับคืน

ผลเสียหายที่เกิดขึ้น สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้โดยให้พิจารณาเพิ่มดังนี้


February 3, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ