views

ฟรีแลนซ์โดนหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเสียภาษี

อาชีพฟรีแลนซ์ เมื่อรับงานบริการจากพวกลูกค้าที่เป็นบริษัท หจก. มักจะโดนหัก ณ ที่จ่าย

ตัวอย่าง : ฟรีแลนซ์รับงานออกแบบ 10,000 บาท

บริษัทผู้จ้างเมื่อจ่ายเงินจะหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จำนวน 300 บาท และจ่ายค่าบริการฟรีแลนซ์ เพียง 9,700 บาท พร้อมกับใบรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) (สำหรับเงิน 300 บาท ทางผู้ว่าจ้างจะนำส่งให้กับกรมสรรพากร แทนผู้รับจ้าง)

ภาษีที่ฟรีแลนซ์โดนหัก ณ ที่จ่ายเป็นแค่การ จ่ายภาษีล่วงหน้า เท่านั้น สิ้นปียังคงมีหน้าที่จะต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

•ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คำนวณได้ น้อยกว่า ภาษีที่จ่ายไปล่วงหน้า สามารถขอภาษีที่จ่ายเกินไปคืนได้

•ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คำนวณได้ มากกว่า ภาษีที่จ่ายไปล่วงหน้า ให้จ่ายส่วนต่างเพิ่มให้กับสรรพากร

**สรรพากรมีข้อมูลเงินได้ของฟรีแลนซ์จากข้อมูลการหัก ณ ที่จ่าย ที่ผู้ว่าจ้างส่งให้กับกรมสรรพากร ดังนั้นถ้าฟรีแลนซ์ไม่ยื่นภาษีตอนสิ้นปีถือว่าคิดสั้น**


February 4, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ