views

ภริยามีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภริยาได้หรือไม่

ตัวอย่าง : ภริยามีเงินฝากประจำ 100 ล้านบาท มีรายได้ดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารปีละ
2 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้หักภาษี ณ ที่จ่ายเอาไว้ 15% ทุกปีภริยาเลือกที่ให้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นภาษีสุดท้ายแล้วจบไปเลย (ไม่นำรายได้มารวมยื่นภาษีประจำปี) นายนัทซึ่งเป็นสามี สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภริยา 60,000 บาทได้หรือไม่?

คำตอบ : กรณีภริยามีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากโดยได้เสียภาษีไว้แล้ว 15% และภริยาเลือกว่าที่จะปล่อยให้ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นภาษีสุดท้ายจบไปเลย (ไม่นำรายได้ดอกเบี้ยมายื่นแบบภาษีตอนสิ้นปี) สามีก็จะสามารถนำภริยามาหักลดหย่อนในฐานะคู่สมรสของผู้มีเงินได้จำนวน 60,000 บาท


February 5, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ