views

ภาระภาษีจากการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ สำหรับบุคคลธรรมดา

HIGHLIGHTS
สัญญาขายฝาก คืออะไร? เป็นสัญญาซื้อขายซึ่งสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อตกลงในขณะคืนได้ภายในกำหนดเวลา แต่ต้องไม่เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ทรัพย์สินทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามสามารถนำมาขายฝากได้ สรุป = การที่ผู้ขายขาย และมีโอกาสซื้อคืนนั่นเอง

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การขายฝาก : ถือเป็นการ “ขาย” ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อผู้ขายฝากนำอสังหาริมทรัพย์มาขายฝาก จะมีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังนี้


February 9, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ