views

สรุปภาษีซื้อต้องห้ามและค่าใช้จ่ายทางภาษี

ภาษีซื้อต้องห้าม คือ ภาษีซื้อที่ไม่สามารถขอคืนได้ หรือไม่สามารถนำไปหักกับภาษีขายได้ซึ่งผู้ประกอบการหลายคนมักเข้าใจผิดว่า รายการไหนที่ขอคืนภาษีซื้อไม่ได้ จะเป็นรายจ่ายต้องห้ามด้วย ไม่สามารถนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้

ในการพิจารณาเรื่องของภาษี เราจะต้องพิจารณาแต่ละชนิดภาษีแยกออกจากกัน 🙂


November 5, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ