views

ภาษีดอกเบี้ยออมทรัพย์

บุคคลที่ได้รับดอกเบี้ยรวมกันแล้วเกิน 20,000 บาท จะโดนหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% แต่สำหรับบุคคลที่มีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทุกบัญชี จำนวนไม่เกิน 20,000 บาท จะได้รับสิทธ์ยกเว้นภาษี สำหรับบุคคลที่มีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทุกบัญชี

ปล. เป็นภาษีที่หักจากจำนวนดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ไม่ใช่จำนวนเงินฝากที่อยู้ในบัญชีนะครับ


February 9, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ