views

ภาษีฟรีแลนซ์

สรุปการเสียภาษีของฟรีแลนซ์

การหักค่าใช้จ่าย

การหักค่าลดหย่อน


February 3, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ