views

ภาษีมูลค่าเพิ่มกับการขายหนังสือคู่มือสอบ+ ครอสเรียนออนไลน์

HIGHLIGHTS
สำหรับการประกอบกิจการคอร์สสออนไลน์ พร้อมหนังสือคู่มือสอบ ที่มีเนื้อหาเดียวกันกับหนังสือนั้นจะไม่ถือว่าเป็นการการขายหนังสือ แต่เป็นการให้บริการคอร์สออนไลน์ ที่แถมหนังสือครับ ซึ่งจะถือเป็นรายได้ที่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มครับ . แต่ว่าถ้าหากขายเฉพาะหนังสือคู่มือสอบเพียงอย่างเดียว จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากรครับ

February 8, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ