views

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ

HIGHLIGHTS
วันนี้ผมมีเคสตัวอย่างจะมาเล่าให้ฟังครับ เมื่อบริษัทผู้ให้เช่าซื้อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้บอกเลิกสัญญาการเช่าซื้อกับผู้เช่าซื้อ เนื่องจากไม่ได้รับชำระราคาสินค้าตามงวดที่ถึงกำหนดชำระแต่ละงวด แถมยังได้รับคืนสินค้าในสภาพที่เสื่อมลง บริษัทผู้ให้เช่าซื้อจึงนำสินค้านั้นออกประมูลขายหรือขายให้แก่บุคคลที่สาม (ที่ให้ราคาดีที่สุด) แต่เงินที่ได้รับก็ไม่พอกับยอดหนี้ที่ผู้เช่าซื้อค้างชำระ บริษัทผู้ให้เช่าซื้อจึงได้แจ้งให้ผู้เช่าซื้อจ่ายชดเชยเป็นค่าเสียหาย แต่ยังโชคดีที่ผู้เช่าซื้อยินยอมจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้ วันนี้ผมเลยจะอธิบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มให้อ่านกันครับ


February 8, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ