views

ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย

HIGHLIGHTS
สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ 1️⃣ กิจการขนส่งระหว่างประเทศของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศ 2️⃣ มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการแล้วมีรายได้ . ซึ่งถึงแม้จะคำนวณจากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่ายเหมือนกัน แต่แน่นอนว่าฐานภาษีระหว่างกิจการขนส่ง และมูลนิธิหรือสมาคมไม่เหมือนกัน วันนี้ผมจึงสรุปมาให้แล้วครับ


February 8, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ