views

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนของบริษัทผู้รับประกันภัย

HIGHLIGHTS
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนของบริษัทผู้รับประกันภัย . ผู้ประกอบการหลายคนไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล อาจจะข้อสงสัยเกี่ยวกับบริษัทประกันภัย ในประเด็นของภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่จะต้องหักหรือไม่หักในกรณีเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทผู้รับประกันภัย มีหน้าที่ชดใช้ให้กับผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยอย่างไร . วันนี้ผมสรุปประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทผู้รับประกันภัย มีหน้าที่ชดใช้ให้กับผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยไว้แล้วครับ ลองศึกษากันดูนะครับ

February 8, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ