views

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีแจกสินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย และการโฆษณา

HIGHLIGHTS
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีแจกสินค้าเพื่อส่งเสริมการขายและการโฆษณา . ถ้าพูดถึงการแจกสินค้าเพื่อส่งเสริมการขายและการโฆษณานั้น จะหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ เท่าไหร่ หรือไม่หักนั้น เราก็จะต้องมาดูกันก่อนว่า เราจัดรายการส่งเสริมการขายให้แก่ใคร . ซึ่งหลักๆแล้ว เราอาจจะแบ่งจัดรายการส่งเสริมการขายให้แก่บุคคลได้ 3 กรณี ดังนี้คือ 1.ให้แก่ผู้แทนจำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายรายย่อย หรือร้านค้า 2.ให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้บริโภค 3.ร้านอาหารภัตตาคาร โรงแรม ผับ บาร์ เล้านจ์ หรือลานเบียร์ ซึ่งในแต่ละกรณีจะหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ เท่าไหร่ หรือไม่หักนั้น ผมสรุปในแต่ละกรณีมาให้ทุกท่านแล้วครับ

จัดรายการส่งเสริมการขายให้แก่ : ผู้แทนจำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายรายย่อย หรือ ร้านค้าซึ่งได้ซื้อสินค้าไปเพื่อขายต่อ เช่น นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาตั้งโชว์หน้าร้านเพื่อให้ผู้บริโภคเห็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือสะสมยอดซื้อตามเป้า

  • ร้านค้าฯ ซึ่งได้ซื้อสินค้าไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปขายต่อ ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม
  • บริษัทผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3

จัดรายการส่งเสริมการขายให้แก่ : ลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคโดยตรง เช่น เล่นเกมส์ ชิงโชค สะสมฝาเพื่อแลกของพรีเมี่ยม

  • ลูกค้าที่เป็นผู้บริโภค เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะ
  • ที่เป็นรางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค หรือมีลักษณะทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร
  • บริษัทผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5

จัดรายการส่งเสริมการขายให้แก่ : ลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคโดยตรง เช่น แจกแพ็คเกจทัวร์เมื่อซื้อสินค้าครบตามเป้า

  • บริษัทมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินได้
  • โดยหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ต้องออกในนามลูกค้า


February 9, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ