views

มีกำไรสะสม ไม่อยากจ่ายเงินปันผล ทำอย่างไรได้บ้าง???

หลังจากที่เปิดบริษัททำธุรกิจมีกำไรเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชีวิตเหมือนจะจบแบบ Happy ending แต่ที่ไหนได้ผลกำไรอยู่ในบริษัทในรูปของ “กำไรสะสม” เราไม่สามารถนำเงินออกมาใช้ได้จนกว่าจะจ่ายเงินปันผล
ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องโดนหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% 

ไม่อยากจ่ายเงินปันผลทำอย่างไรได้บ้าง

  • ทำเป็นเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ
    วิธีนี้ไม่ใช่การแก้ไขปัญหา เพราะเมื่อทำเป็นเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ บริษัทก็ต้องคิดดอกเบี้ยการให้กู้ยืมเงิน ทำให้กิจการมีรายได้ดอกเบี้ยไปเสียภาษีเพิ่ม และสุดท้ายกรรมการต้องหาเงินมาคืนบริษัทอยู่ดี
  • เพิ่มค่าใช้จ่ายให้กรรมการเพื่อนำเงินออก
    วิธีนี้ดูเหมือนจะเข้าท่านะ

เทียบความคุ้มค่า [จ่ายปันผล VS ค่าใช้จ่าย]


February 4, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ