views

มีหลายสาขา อยากยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกันต้องทำอย่างไร

HIGHLIGHTS
ปกติแล้ว ถ้าผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแห่ง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษี ให้แยกยื่นและชำระเป็นรายสถานประกอบการ เว้นแต่ ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะยื่นคำร้อง ต่ออธิบดี ขออนุมัติยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีรวมกัน ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่แห่งใดแห่งหนึ่ง หรือ ณ สถานที่ที่อธิบดีกำหนด และเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีแล้วให้ถือปฏิบัติตั้งแต่เดือนภาษีที่อธิบดีกำหนดเป็นต้นไป

ต้องเข้าเงื่อนไดดังต่อไปนี้ ถึงจะสามารถยื่นรวมได้(ภ.พ.02)

  • ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสถานประกอบการหลายแห่ง
  • ยื่นคำขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน (ภ.พ.02) ต่ออธิบดีกรมสรรพากร

เมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรแล้ว จึงจะยื่นแบบรวมกันได้ตั้งแต่เดือนภาษีที่อธิบดีกำหนดเป็นต้นไป

ให้ผู้ประกอบการแสดงรายการภาษีของสถานประกอบการทุกแห่งรวมกันไว้ใน ภ.พ.30 ที่ยื่นพร้อมทั้งแนบรายละเอียดภาษีขายและภาษีซื้อของสถานประกอบการแต่ละแห่งตามแบบที่กรมสรรพากรกำหนดประกอบการยื่นแบบฯ

ตัวอย่างแบบคำขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน(ภ.พ.02)


February 10, 2021
by KKN การบัญชี

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันของรัฐและเอกชน


บทความที่น่าสนใจ